Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Avís Legal Totguia:

Avís Legal;  POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS GENERALS PER AL PORTAL WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web, totguia.cat i totguia.com

Noèlia Ortiz (d’ara en endavant TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM), responsable d’ambdos portals; posa a disposició dels usuaris la informació per tal de regular l’ús de la pàgina que posa habilitada de cara al públic. Tota persona que accedeixi a TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM, asumeix el paper d’usuari; i es compromet al compliment rigurós de les condicions detallades en aquest document.

CONDICIONS GENERALS

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals; per tant, en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web . Així mateix, l’usuari accepta que l’accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient; així com sota la seva exclusiva responsabilitat.

També, cal dir que els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta; tot i que TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés. També, TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web; així com els continguts, tant de serveis com les condicions requerides;  per tal de poder utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís; ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment; a més, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris; els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS; conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

Així mateix, a aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS; per part de nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa; així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

XARXES SOCIALS

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM compta amb perfils a les principals xarxes socials d’Internet; com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, comentaristes, suscripors i d’altres perfils d’usuaris publicats per TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM. Amb la finalitat d’informar als seus seguidors d’ofertas, activitats o serveis, per qualsevol via que la xarxa social permeti, sempre i quant la llei no ho prohibeixi. Així també es donarà atenció personalitzada al client per aquest mitjà.

AVÍS DE COPYRIGHT

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats; de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu. Tots els seus continguts es troben degudament protegits per la normativa de la propietat intelectual i industrial. (Articles 8 i 32.1, paràgraf segon de la Llei de la Propietat Intelectual), així com inscrits en els registres públics corresponents.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. A més, queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web; llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit; aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web; també, podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris; de manera que TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l’ esmentada informació ni garanteix la exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest; la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. També, cal dir que TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del portal web

  1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic; és a dir,  podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment; també millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l’ usuari per aquests conceptes. També, s’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors; pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

A més, TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició. TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei; tampoc en cap cas de mal funcionament d’aquest que tinguin l’origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

  1. Responsabilitat per l’ús d’enllaços

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. En  cas que TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. D’aquesta manera, TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina; de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut; així com del  producte o servei disponible a els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.  Així com la implementació de les mesures de seguretat reflactides en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679; i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

Així mateix, la visita del lloc web www.totguia.cat i www.totguia.com  no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat; no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’ esmentada norma de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

  1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats al web; també dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM, seran incloses en un fitxer automatitzat. Els fitxers titularitat de TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar la situació d’aquells.

A més, TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

  1. Seguretat de la informació.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast; previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant. No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  1. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

  1. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. Per tant, s’informa que TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM: No disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

  1. Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per: la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal;  i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu electrònic, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça electrònica info@totguia.cat de TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS
Als formularis de TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas. Els nostres formularis inclouen la clàusula  de privacitat; per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM disposa del xifrat SSL, que permet a l’usuari l’enviament de les seves dades personals de forma segura mitjançant formularis de contacte del portal web.

TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal: TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això,  mitjançant sol·licitud tramesa per correu electrònic, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a info@totguia.cat.

Així mateix; l’usuari es compromet a la veracitat i actualització de les seves dades, ja que serà l’unic responsable, quant a litigi pogués resultar de la falsetat de dades proporcionades. Així mateix, les dades de caràcter personal del client, seran tractades fins que finalitzi la relació contractual.

És a dir, que per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de TOTGUIA.CAT I TOTGUIA.COM. I en relació als usuaris que visiten el nostre portal web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@totguia.cat

IDIOMES